Press "Enter" to skip to content

Tidlig diagnose av psykose

Generelt

Psykoseutvikling kan komme snikende. Det finnes en del tidlige symptomer og tegn (ofte kalt prodromalsymptomer) helsepersonell og andre med mye kontakt med ungdom bør vite om. Tidlig diagnose og behandling av psykose er viktig for prognosen.

Prodromalsymptomer

 • Markert sosial isolasjon eller tilbaketrekking
 • Markert svikt i sosiale roller
 • Markert underlig atferd (som for eksempel at pasienten samler på søppel, hamstrer mat eller snakker med seg selv offentlig)
 • Markert svikt i personlig hygiene
 • Uvanlig eller avflatet følelsesmessig affekt
 • Vag eller omstendelig tale, eller markert reduksjon av talen
 • Underlige trosoppfatninger eller magisk tenkning som influerer på atferden, og som ikke er i tråd med de kulturelle normer;som for eksempel overtro, tro på clairvoyance, telepati, opplevelse av å ha en «sjette sans» eller «at andre kan føle hva jeg føler» eller selvhenføring
 • Uvanlige perseptuelle opplevelser, som
  • gjentatte illusjoner
  • at man føler at en kraft eller person som ikke er til stede, er til stede
  • vond lukt eller smak
  • fornemmelse av berøring
  • stemmer inni hodet
 • Markert mangel på initiativ, interesse eller energi
 • Symptomene kan være relativt uspesifikke, men kan være av betydnig f.eks om de medfører betydelig endring i sosial funksjon og om pasienten har betydelig økt genetisk risiko ved at nære slektninger har sykdommen

Råd

 • Pasienter med slike symptomer/slik adferd bør vurderes i forhold til psykoseutvikling
 • Vanligvis henviser fastlege pasienten til spesialisthelsetjenesten for vurdering, utredning og oppfølging
 • Mange steder er det opprettet lavterskeltilbud for unge personer med mistanek om psykoseutvikling der det ikke er nødvendig med henvisning fra fastlege/legevaktslege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.