Press "Enter" to skip to content

Om Telefonråd

Telefonråd består av to ulike oppslagsverk:

  • Medarbeiderråd som er en hjelp til kartlegging, prioritering og rådgivning ved de vanligste kontaktårsakene til legevakter og legekontorer
  • Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Norsk indeks) som dekker tidskritiske hendelser

De to oppslagsverkene er knyttet sammen gjennom krysshenvisninger mellom aktuelle kapitler. I medarbeiderråd er det lenker til Norsk indeks fra aktuelle kapitler. Likedan er det lenker fra Norsk indeks til Medarbeiderråd særlig for tilstander som ikke er tidskritiske.

Bakgrunnen for Telefonråd har vært å sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av henvendelser til legevakten eller legekontoret. Innholdet i disse to oppslagsverkene skal være et supplement til helsepersonellets selvstendige og faglige vurdering og bidra til at man klarer å vurdere riktig hastegrad, hvilken ressurs som er best egnet i situasjonen, samt hjelp til å huske viktige spørsmål og mulige tilstander.

Norsk indeks har en egen opplæringsmodul som finnes på nakos.no

Ansvar

Bruken av Telefonråd fritar ikke brukeren for sitt selvstendige ansvar gjennom helsepersonelloven. Det er nødvendig at Telefonråd brukes med godt faglig skjønn.

Kilder

Så langt redaksjonen har kunnet sikre det, samsvarer innholdet med allment aksepterte faglige normer. Ulike kilder har blitt konsultert under skriving av artiklene, særlig Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Legevakthåndboken og Best Practice.

Nettversjonen av Telefonråd er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Takk til Apeland AS for velvillig deling av filene for opplæringsheftet til Norsk indeks.

Kontaktinformasjon

Redaksjonen er takknemlig for innspill til innholdet.
Henvendelser kan sendes til Vivian Midtbø, e-post: vmid@norceresearch.no eller telefon 56107260/48126355, eller til Siri-Linn Schmidt Fotland, e-post: sifo@norceresearch.no eller telefon 56 10 72 26/902 99 399.

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.